Støygrupper

Hvilket støynivå som aksepteres er avhengig av hvilken arbeidsgruppe som befinner seg på arbeidsplassen. Støy kan på flere måter utgjøre en risiko for ulykker. Det kan føre til kommunikasjonsproblemer ved at det blir vanskelig å høre og forstå signal riktig, samt fare- og varselsignal kan overdøves. I tillegg kan støy bidra til stress, som øker belastningen og risikoen for at det blir gjort feil i arbeid som krever fullt fokus. Derfor er det viktig å kjenne til at støy blir delt inn i tre grupper, som hver omfatter forskjellige arbeidsoppgaver og øvre akseptabel lydeksponering gjennom arbeidsdagen.

Støygruppe I

Arbeidsforhold, oppgaver og aktiviteter som krever høy konsentrasjon og/eller mulighet til å føre uanstrengt samtale for å kunne utføre arbeidet på en tilfredsstillende og sikker måte. Høyeste tillatte desibelgruppe for støygruppe I er 55. Kontorarbeid, saksbehandling, klientsamtaler, resepsjon og sentralbordarbeid er arbeidsgrupper som vurderes i støygruppe I. I tillegg omfatter gruppe I også spise- og hvilerom for å redusere arbeiderens eksponering for støy til et minimum.

Støygruppe II

Arbeidsforhold som krever mulighet for samtale og konsentrasjon, og hvor presisjon, reaksjon og/eller oppmerksomhet er viktig i utførelsen av arbeidet. Øvre grense for tillatt desibelgruppe er 70 for støygruppe II. Arbeidsoppgaver som vurderes i støygruppe II er driftskontroll og sikkerhetsovervåking, ekspedisjon i forretning og varehus, manuell montering, kontroll, sortering, pakking og lager arbeid.

Støygruppe III

Arbeid som må utføres i nær tilknytning til støyende maskiner og utstyr. Nedre tiltaksverdi for støygruppe III er satt til 80 dB. Øvre tiltaksverdi er 85 dB som gjennomsnitt gjennom en åtte timers arbeidsdag, og 130 dB for høyeste støynivå i løpet av dagen. Tiltaks- og grenseverdiene er satt for å redusere risikoen for hørselsskade. Aktiviteter som må vurderes i støygruppe III er betjening av støyende utstyr, prosesser i verksted og industri, bygg og anlegg, betjening av tungt laste- og transportutstyr.