Grunnleggende kurs i HMS

Kurset dekker kravene om opplæring av ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg i henhold til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-18 og arbeidsmiljøloven §6-5.

Dekker alle aspekter av ditt arbeidsmiljø

Dekker kravene til HMS-opplæring i henhold til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-18 og arbeidsmiljøloven §3-5

01.

Roller og ansvar

For å sette seg inn i HMS-arbeid i bedriften er det nødvendig å ha kunnskap om de forskjellige rollene og ansvaret de medfører.

02.

Risikovurdering

Risikovurdering er fundamentet for HMS-arbeidet som utføres din bedrift. Der kartlegger du farer og vurderer hvilke tiltak som skal prioriteres. Videre legges en plan for hvordan arbeidsmiljøet skal forbedres.

03.

Systematisk HMS-arbeid

HMS-arbeid er en kontinuerlig prosess. Systematisk HMS-arbeid handler om å sikre at farer blir oppdaget og håndteres tidsnok. Det bidrar til å redusere antall arbeidsulykker og helsefarlige arbeidsforhold.

04.

Organisatorisk arbeidsmiljø

Gode organisatoriske rammer på arbeidsplassen gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfyll arbeidssituasjon.

05.

Psykososialt arbeidsmiljø

Et arbeidsmiljø som har fokus på det psykososiale bidrar til at medarbeidere trives på jobb. Medarbeidere som trives på jobb er mer engasjerte og jobber mer effektivt.

06.

Ergonomisk Arbeidsmiljø

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge. Derfor vil et godt forebyggende arbeid med fokus på ergonomi redusere sykefraværet.

07.

Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Feil håndtering av kjemikalier og biologisk materiale kan gi helseskader som varer livet ut. Arbeidsgiver skal sikre at blir brukt og håndtert forsvarlig på arbeidsplassen.

08.

Fysisk Arbeidsmiljø

Det fysiske arbeidsmiljøet handler om forhold som fysisk påvirker ansatte på arbeidsplassen. Kjennskap til helsefarene de fysiske faktorene kan påføre medarbeiderne i bedriften, kan redde deres fremtidige helse.

09.

De juridiske rammene

En forståelse av regelverket rundt HMS-arbeidet gir et godt grunnlag for alle rollene. Dette er kunnskap alle i bedriften burde ha kjennskap til.

Tidligere deltakere

Veldig mye som er greit og ta med seg og tenke over i det daglige, som veldig mange ikke er klar over.

Cato Waage Larsen

Daglig Leder - Coretto AS

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi ofte får i forbindelse med våre HMS kurs. Ta kontakt dersom du har andre spørsmål angående kurset.

Ja, dersom dere har flere verneombud, AMU-medlemmer og ledere som trenger grunnleggende HMS-opplæring, kan vi sette opp et kurs til deres bedrift. Kurset skreddersys deres risikomomenter, og dere bestemmer dato selv.

Oppstartspris: 11 900 NOK                      Per deltaker: 2990 NOK

Etter arbeidsmiljøloven § 3-5 skal arbeidsgiver gjennomgå opplærng i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette kurset vil gi deg den kunnskapen du trenger for å ivareta HMS på din arbeidsplass.

I utgangspunktet må alle gjennomføre e-læringen før kurset. Dersom dere av spesielle årsaker ikke har mulighet, kan vi tilrettelegge for en ekstra dag med HMS-rådgiver.

Ja, formålet med kurset er at du skal danne et grunnlag for å kunne jobbe videre med HMS. Vi følger opp alle kursdeltakerne våre underveis, ved eventuelle uklarheter. Alle kursdeltakerne vil få diplom på gjennomgått kurs.

Pris

BHT-kunder

6990 NOK

Standard pris

7490 NOK

Neste kurs: 1-2 Mars

                                                                      Sted:       Kanalsletta 4, 4033, Stavanger

                                                                      Dato:                    28-29. Mars
                                                                                                  24-25. April

                                                                     Oppsett:  Dag 1: E-læring
                                                                                      Dag 2: Klasserom 09:00 – 16:00
                                                                                      Dag 3: Klasserom 09:00 – 16:00

Nettside

https://medcare-bht.no/

Phone

+47 902 30 100

Email

post@re-med.no